Проект Закону України «Про столицю України – місто Київ»

Чинне законодавство України, що регламентує порядок діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у столиці України вимагає вдосконалення, оскільки поєднання функцій голови державної адміністрації та Київського міського голови веде до надмірної концентрації влади в одних руках, а також унеможливлює призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи ніж Київський міський голова.

Якщо Київський міський голова не буде належним чином виконувати функції голови Київської міської державної адміністрації, то його не можна зняти з посади і призначити когось іншого, оскільки головою Київської міської державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, може бути лише Київський міський голова. Все це веде до ослаблення державної влади у столиці.

Інша проблема полягає в тому, що сьогодні райони Києва наділені статусом юридичної особи, що значно ускладнює управління міським господарством.

Автори цього проекту закону виходили з того, що в місті Києві має функціонувати і розвиватись як місцеве самоврядування так і ефективне державне управління, оскільки Київ є столицею України.

Основна ідея проекту закону полягає в тому щоб у Києві, як столиці України, роз’єднати посади Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Це дасть можливість Київському міському голові зосередитись на вирішенні питань, що відносяться до компетенції місцевого самоврядування, а голова Київської міської державної адміністрації буде наглядати за дотриманням законності органами місцевого самоврядування і виконувати інші функції, віднесені до компетенції органів державної влади.

Позбавлення районів у місті статусу юридичної особи дасть можливість створити цілісний міський майновий комплекс і більш ефективно управляти міським господарством.

Київський міський голова має обиратись за двотуровою системою виборів, що дасть можливість уникнути обрання на посаду міського голови особи, яка не користується підтримкою більшості киян.

Київський міський голова, обраний за двотуровою системою виборів буде більш легітимним, оскільки буде опиратись на підтримку більшості виборців і зможе ефективно управляти містом.

За цим проектом депутати Київради та голова Київської міської державної адміністрації наділені значними контрольними повноваженнями, що буде утримувати виконавчу владу від можливих зловживань, що має знизити рівень корупції в органах влади.

Прийняття цього закону дасть можливість більш раціонально організувати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у місті Києві, що має значно покращити роботу органів влади і підняти рівень життя у столиці нашої держави.

При підготовці цього проекту закону авторами було враховано досвід правового регулювання діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, як у столиці України – місті Києві, так і столиці Росії – місті Москва, столиці Німеччини – місті Берлін та столиці Франції – місті Париж.


ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про столицю України – місто Київ

Стаття 1. Столиця України

Відповідно до Конституції України столицею України є місто Київ.

Столиця України є політичним та адміністративним центром держави, місцем розташування центральних органів державної влади, дипломатичних представництв іноземних держав та представництв міжнародних організацій.

Стаття 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Вищим органом державної влади у столиці України є Голова Київської міської державної адміністрації. Вищими органами місцевого самоврядування у місті Києві є Київський міський голова та Київська міська рада. 

Стаття 3. Завдання органів державної влади та місцевого самоврядування

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень вирішують питання щодо створення належних умов для діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також забезпечують реалізацію державних заходів, програм і проектів, що здійснюються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 4. Державні гарантії забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці України

Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:

1. виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій;

2. затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва;

3. надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій. 

Стаття 5. Особливості планування розвитку столиці України міста Києва

Проект генерального плану розвитку міста Києва розробляється Київським міським головою спільно із головою Київської міської держадміністрації і виносять на затвердження Кабінету Міністрів України і сесії депутатів Київради. 

Стаття 6. Символіка міста

Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку.

Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються відповідним Положенням, яке затверджується Київською міською радою. 

Стаття 7. Голова Київської міської державної адміністрації

Вищою посадовою особою у системі органів державної влади у м. Києві є Голова Київської міської державної адміністрації, який призначається на посаду Президентом України.

До компетенції Голови Київської міської державної адміністрації відноситься:

а) контроль за дотриманням Конституції і Законів України;

б) управління об’єктами державної власності у місті Києві;

в) участь у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою спільно з Київським міським головою та Київською міською радою;

г) погодження кандидатур на призначення на посаду прокурора міста Києва, начальника ГУ МВС України в місті Києві та начальника міського управління СБУ;

д) питання оборони і мобілізації;

ж) охорона пам’яток історії та архітектури державного значення. 

Стаття 8. Київський міський голова

Київський міський голова є головою Київської міської ради і головою її виконавчого органу.

Київським міським головою може бути громадянин України, що постійно проживає у м. Києві протягом останніх 10 років і якому на день проведення виборів виповнилось не менше 30 років.

Термін повноваження Київського міського голови – 5 років.

Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України « Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів».

Особливістю виборів Київського міського голови є те, що обраним вважається кандидат, який набрав більше 50% голосів виборців від числа тих , які взяли участь у голосуванні.

Якщо ніхто із кандидатів у першому турі не набирає більше 50% голосів виборців, то проводиться другий тур.

У другому турі беруть участь кандидати, що набрали більшість голосів виборців за результатами голосування в першому турі.

Обраним вважається кандидат, який набере більшість голосів виборців за результатами голосування у другому турі. 

Стаття 9. Повноваження Київського міського голови

Київський міський голова здійснює загальне керівництво роботою виконавчого органу та головує на засіданнях Київської міської ради.

Для забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський голова:

1) Має право брати участь у підготовці проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України і Кабінету Міністрів України, що стосуються міста Києва;

2) бере участь у підготовці та проведенні у місті загальнодержавних і міжнародних заходів;

3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України – міста Києва;

4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;

5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв іноземних держав та міжнародних організацій;

6) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;

7) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ і організацій на території міста та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій;

8) встановлює і змінює структуру виконавчого органу та визначає компетенцію його посадових осіб;

9) призначає на посади керівників виконавчих органів та звільняє їх із займаних посад;

10) призначає та звільняє з посад керівників комунальних підприємств та ЗМІ (за згодою Київ міськради);

11) вносить на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів, що стосуються Києва, як столиці України;

12) представляє Київ на офіційних заходах, виконує інші представницькі функції;

13) в межах повноважень Київський міський голова видає розпорядження;

14) має право призначати міський референдум ;

15) призначає керівників районів у місті Києві;

16) виконує інші повноваження, необхідні для забезпечення життєдіяльності міста. 

Стаття 10. Дострокове припинення повноважень Київського міського голови

Повноваження Київського міського голови достроково припиняються у випадках:

а) відставки за власним бажанням;

б) втрати громадянства;

в) неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;

г) усунення з посади за результатами голосування на міському референдумі;

д) набрання законної сили вироком суду.

При достроковому припиненні повноважень міського голови його функції виконує секретар Київради, який одночасно є і першим заступником Київського міського голови. 

Стаття 11. Київська міська рада

Київська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування у місті Києві. Термін повноважень депутатів Київради 4 роки. Депутати Київської міської ради обираються на основі загального, прямого виборчого права при таємному голосуванні. Депутатом Київської міської ради може бути громадянин України, що протягом останніх 3 років проживає у місті Києві і якому на день виборів виповнилось не менше ніж 21 рік. 

Стаття 12. Повноваження Київської міської ради

До повноважень Київської міської ради відноситься:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) обрання Секретаря Київради за поданням Київського міського голови, затвердження структури виконавчого органу Київради загальної чисельності його співробітників та витрат на їх утримання;

4) затвердження плану роботи та заслуховування звіту про його виконання;

5) заслуховування звіту міського голови;

6) прийняття рішення про недовіру міському голові;

7) затвердження керівників муніципальних ЗМІ та комунальних підприємств;

8) визначення кількісного складу ради;

9) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

10) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку столиці;

11) затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання;

12) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах визначених законом;

13) утворення позабюджетних цільових фондів, затвердження положень про них і звітів про використання коштів з цих фондів;

14) вирішення питань про створення підприємств комунальної власності та про участь у створенні спільних підприємств;

15) прийняття рішень щодо об’єктів комунальної власності, приватизації, а у випадках відчуження майна в т.ч. приватизації комунального майна;

16) вирішення питань щодо створення комунальних підприємств;

17) прийняття бюджету міста Києва, а також затвердження звітів про його виконання;

18) контроль за використанням бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів;

19) вирішення питання адміністративно-територіального устрою міста;

20) надання згоди на призначення начальника ГУ МВС у м. Києві;

21) обрання секретаря Київради;

22) прийняття рішення про призначення референдуму з питань усунення з посади Київського міського голови;

23) вирішення інших питань, які згідно із законодавством відносяться до компетенції представницьких органів місцевого самоврядування;

24) рішення Ради з питань визначених у п.6,9, 19, 22 приймаються 2/3 голосів від спис очного складу депутатів Київської місткої ради. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів. 

Стаття 13. Районні ради

Районні ради у місті Києві обираються шляхом прямих виборів відповідно до закону «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних голів».

Районні ради не є юридичними особами.

Депутати районних рад обираються терміном на 4 роки.

Організовує роботу відповідної районної ради голова районної ради, який обирається на сесії районної ради.

Обраним вважається той кандидат, який набере більшість голосів від списочного складу депутатів районної ради. 

Стаття 14. Повноваження районних рад

До повноважень районної ради відноситься:

1) підготовка пропозицій з питань формування районних бюджетів;

2) погодження питань адміністративно-територіального устрою;

3) будівництво та архітектура;

4) надання згоди на призначення керівника органу районної виконавчої влади у місті Києві;

5) висловлення недовіри керівникові органу районної виконавчої влади, наслідком якої є відставка керівника цього органу;

6) контроль за використанням бюджетних коштів. 

Стаття 15. Матеріально-фінансові ресурси Києва

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.

Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.

Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва, обов’язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів.

Доходи міського бюджету формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати на землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання столичних функцій, але не менш як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов’язкових платежів, які справляються на території міста Києва.

При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.

За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов’язаних зі здійсненням містом столичних функцій.

До бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків:

1) коштів, що отримуються у вигляді відрахувань до Фонду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Києва;

2) відрахувань на шляхові роботи на території міста Києва з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруди на них;

3) відрахувань підприємств та організацій, розташованих на території міста Києва, до Державного інноваційного фонду.

В бюджеті міста Києва окремим рядком визначаються кошти на фінансування бюджетних установ і організацій. 

Стаття 16. Прикінцеві положення

1) цей закон набирає чинності з дня його опублікування;

2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування протягом 3-х місяців вирішити питання щодо організації своєї та діяльності відповідно до цього закону.

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити