Статут

I. Загальні положения

1.1. Громадська організація «Українське юридичне товариство» (надалі – Товариство) створюється шляхом зміни назви та статусу з місцевого на всеукраїнський громадської організації «Київське юридичне товариство», свідоцтво № 0053-2004 Г.О. від 24 березня 2004 року.

1.2. Товариство набуває статусу громадської організації із всеукраїнським статусом з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України відповідно до Закону України “Про об’єднання громадян”.

1.3. Товариство є неприбутковою організацією відповідно до п. 7.11.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств”.

1.4. Діяльність Товариства базується на засадах добровільності, законності, гласності та виборності його керівних органів.

1.5. Повна назва Товариства – Громадська організація «Українське юридичне товариство».

1.6. Скорочена назва Товариства - ГО «УЮТ».

1.7. Товариство є юридичною особою, має право набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати учасником цивільно-правових відносин, захищати свої права та законні інтереси своїх членів у суді, органах державної влади та місцевого самоврядування, недержавних установах та організаціях.

1.8. Товариство має самостійний баланс, банківські рахунки, печатку, штамп, власний герб та іншу символіку. Герб та інша символіка Товариства затверджуються Центральною Радою та реєструються у встановленому законом порядку.

1.9. Товариство має право, у встановленому законом порядку, створювати третейські суди, підприємства та виступати засновником господарських товариств.

1.11.Юридична адреса Товариства: Україна, м. Київ.

II. Мета та завдання Товариства

2.1. Метою створення та діяльності Товариства є об'єднання юристів України для захисту своїх законних інтересів, а також сприяння побудові правової держави та розвитку демократії в українському суспільстві.

2.2. Основними завданнями Товариства є:

* захист прав та законних інтересів членів Товариства;
* сприяння підвищенню професійного рівня членів Товариства;
* сприяння становленню та розвиткові української правової школи;
* сприяння розвитку співробітництва між представниками юридичної науки та юристами-практиками;
* сприяння підвищенню соціальної активності членів Товариства, залучення їх до вирішення соціально-економічних та політико-правових проблем розвитку супільства;
* поширення правових знань серед громадян України;
* сприяння розвитку співробітництва з міжнародними юридичними організаціями та юридичними організаціями зарубіжних країн;
* проведення павової експертизи нормативно-правових актів.

2.3. Для досягнення мети i реалізація поставлених завдань Товариства у встановленому законом порядку:

* організовує конференції, семінари, симпозіуми тощо, а також бере участь у відповідних заходах;
* засновує засоби масової інформації;
* організовує стажування членів Товариства в провідних вітчизняних та зарубіжних юридичних центрах;
* надає матеріальну та моральну підтримку громадянам, що займаються науковими дослідженнями в області права та сприяють побудові правової держави;
* проводить аналіз нормативно-правових актів та вносить відповідні пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України.

III. Члени Товариства, їх права та обов'язки

3.1. Членом Товариства може бути особа, що має вищу юридичну освіту, визнає статут Товариства та сприяє реалізації його завдань.

3.2. Членство у Товаристві індивідуальне.

3.3. Для прийому в члени Товариства необхідно подати заяву на ім'я Голови Товариства, копію диплому про вищу юридичну освіту та рекомендації трьох членів Товариства.

3.4. Рішення про прийом в члени Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Центральної Ради.

3.5. Член Товариства має право:

* обирати та бути обраним до керівних органів Товариства;
* звертатися з пропозиціями та зауваженнями до керівних органів Товариства;
* отримувати інформацію про діяльність Товариства;
* брати участь у заходах, що проводяться Товариством.

3.6. Членство в Товаристві припиняється:

* за власним бажанням;
* внаслідок виключення з членів Товариства (за грубі порушення статуту, несплату протягом 6 місяців членських внесків, за вчинок, який дискредитує Товариство або професію юриста).

3.7. Рішення про виключення з членів Товариства є надзвичайним заходом і приймається Центральною Радою кваліфікованою більшістю голосів (2/3 від членів Ради). Рішення Центральної Ради про виключення з членів Товариства може бути оскаржене до Апеляційної Ради. Рішення Апеляційної Ради є остаточним і оскарженню не підлягає.

3.8. Член Товариства зобов'язаний:

* дотримуватись вимог статуту;
* своєчасно сплачувати членські внески; сприяти підвищенню авторитету Товариства.

IV. Організаційна структура Товариства

4.1. Організаційну структуру Товариства складають:

* керівні органи Товариства;
* регіональні та місцеві організації (місцеві осередки).

4.2 Керівними органами Товариства є З’їзд, Національна Рада, Центральна Рада, Голова Товариства та Заступник Голови Товариства, Ревізійна комісія, Апеляційна Рада.

4. 3. Регіональними та місцевими організаціями Товариства є Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські, обласні, районні та міські організації.

4.4. Регіональні та місцеві організації Товариства не є юридичними особами.

V. З’їзд

5.1. З’їзд є вищим керівним органом Товариства.

5.2. З’їзд:

* затверджує Статут Товариства та вносить до нього зміни і доповнення;
* обирає Голову та заступника Голови Товариства, членів Центральної Ради, членів Ревізійної комісії, членів Апеляційної Ради;
* затверджує бюджет Товариства та звіти про його виконання;
* визначає розмір членських внесків;
* заслуховує та затверджує річні звіти Голови Товариства та Ревізійної комісії;
* приймає рішення про реорганізацію Товариства або припинення його діяльності;
* реалізує право власності Товариства.

5.3. З’їзд скликається не рідше одного разу на рік.

5.4. Черговий З’їзд скликається Головою Товариства, який і відкриває його роботу.

5.5. Позачерговий З’їзд скликається Головою Товариства за власною ініціативою, на вимогу не менш як 1/2 членів Центральної Ради або 1/2 загальної кількості членів Товариства. У випадку не скликання З’їзду Головою Товариства, члени Центральної Ради або члени Товариства мають право самостійно утворити організаційний комітет і скликати З’їзд.

5.6. Про час і місце проведення З’їзду члени Товариства повідомляються у письмовій формі не пізніше, ніж за один місяць до початку його проведення.

5.7. З’їзд є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Товариства або уповноважених делегатів. Рішення З’їзду, крім випадків, визначених цим статутом, вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на зборах членів Товариства або уповноважених делегатів.

5.8. Рішення про внесення змін і доповнень до статуту, про реорганізацію чи припинення діяльності Товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості членів Товариства.

VІ. Національна Рада

6.1. Національна Рада складається із Голів регіональних організацій Товариства, членів Центральної Ради, Голови Товариства та Заступника голови Товариства.

6.2. Національна Рада скликається за рішенням Центральної Ради або Голови Товариства.

6.3. Засідання Національної Ради є чинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Центральної Ради та предаставники не менше половини регіональних організацій Товариства.

6.4. Рішення Національної Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Національної Ради.

6.5. До повноважень Національної Ради відносяться: - розгляд та затвердження загальнонаціональних програм діяльності Товариства; - затвердження рішень щодо регіональної політики Товариства; - затвердження договорів з міжнародними юридичними організаціями та юридичними організаціями зарубіжних країн;

VIІ. Центральна Рада

7.1. Центральна Рада (надалі Рада) є колегіальним постійнодіючим органом.

7.2. Члени Ради обираються на З’їзді терміном на 4 роки.

7.3. До складу Ради входять: Голова Товариства, Заступник Голови Товариства та 9 (дев'ять) членів Ради.

7.4. Засідання Ради проводяться, не рідше ніж, один раз на квартал.

7.5. Головує на засіданні Ради Голова Товариства.

7.6. Засідання Ради визнається чинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради.

7.7. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.

7.8. Рада Товариства:

* затверджує положення про третейські суди, статути господарських товариств та підприємств, що створюються для виконання статутних завдань Товариства;
* розглядає заяви кандидатів у члени Товариства та приймає відповідні рішення;
* розглядає заяви, звернення та пропозиції членів Товариства та приймає відповідні рішення;
* здійснює оперативне управління майном та коштами Товариства.

VIIІ. Голова та Заступник Голови Товариства

8.1 Голова Товариства обирається на З’їзді шляхом таємного голосування терміном на 5 років.

8.2. Обраним Головою Товариства вважається кандидат, що набрав більше 50% голосів від числа присутніх на З’зді членів Товариства.

8.3. Голова Товариства:

* здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства;
* без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з приватними особами, державними та недержавними установами і організаціями на національному та міжнародному рівнях;
* має право підпису документів від імені Товариства, в тому числі право першого підпису фінансових документів Товариства.

8.4. Заступник Голови Товариства обирається на З’їзді із числа членів Товариства за поданням Голови Товариства строком на 5 років.

8.5. Обраним вважається кандидат на посаду Заступника Голови Товариства, якщо за нього проголосувало більше, ніж 50% від числа присутніх на З’їзді членів Товариства.

8.6. Заступник Голови Товариства:

* без довіреності виконує обов'язки Голови Товариства у разі його відсутності;
* має право підпису документів від імені Товариства, в тому числі право підпису фінансових документів Товариства.

ІX. Ревізійна комісія

9.1. Для контролю за використанням матеріально-фінансових ресурсів Товариства з числа членів Товариства на З’їзді обирається Ревізійна комісія у складі 5 (п'ять) чоловік строком на 5 років.

9.2 Роботу Ревізійної комісії організовує її Голова, який обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Рішення про обрання Голови Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії.

9.3. Ревізійна комісія: контролює діяльність керівних органів Товариства; контролює правильність використання коштів та майна Товариства.

9.4. Ревізійна комісія виносить звіт про результати ревізії на З’їзді.

9.5. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова Товариства, Заступник Голови Товариства, члени Центральної Ради, Національної Ради та Апеляційної Ради.

X. Апеляційна Рада

10.1. Апеляційна Рада складається з 5 (п'яти) членів Товариства, які обираються на З’їзді строком на 5 років і здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Товариства та його керівними органами.

10.2. Роботу Апеляційної Ради організовує її Голова, який обирається на першому засіданні Ради з числа її членів.

10.3 Апеляційна Рада розглядає: заяви та звернення з питань дотримання вимог статуту членами Товариства та керівними органами Товариства; апеляції на рішення Центральної Ради про виключення з членів Товариства;

10.4. Рішення Апеляційної Ради є остаточним та оскарженню не підлягають.

XI. Регіональні організації (місцеві осередки)

11.1. Регіональними організаціями Товариства є Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.

11.2. Організаційну структуру регіональних організацій складають:

* Конференція;
* Регіональна Рада;
* Голова регіональної організації.

11.3. Вищим керівним органом регіональної організації є Конференція.

11.4. Конференцію скликає Голова регіональної організації в міру необхідності але не рідше одного разу на рік.

11.5. Про час і місце проведення Конференції повідомляється не пізніше ніж за два тижні до її скликання.

11.6. Конференція є повноважною, якщо на ній присутні не менше половини членів регіональної організації.

11.7. Головує на Конференції Голова регіональної організації.

11.8. До компетенції Конференції відноситься:

* обрання голови та заступника голови регіональної організації;
* затвердження річних звітів голови регіональної організації;
* обрання делегатів на З’їзд.

11.9. Голова регіональної організації:

* організовує виконання рішень Центральних керівних органів Товариства;
* здійснює загальне керівництво діяльності регіональної організації;
* є членом Національної Ради за посадою;
* розглядає заяви кандидатів у члени Товариства та вносить до Центральної Ради подання про прийом нових членів.
* без довіреності діє від імені регіональної організації;
* має право підпису фінансово-господарських документів регіональної організації;
* звітує на Конференції про результати своєї діяльності.

ХІІ. Регіональна Рада

12.1. Регіональна Рада складається із Голів місцевих організацій, Голови регіональної організації та його заступника.

12.2. Регіональна Рада скликається за рішенням Голови регіональної організації.

12.3. До повноважень Регіональної Ради відносяться:

* розгляд заяв кандидатів у члени Товариства та вносить до Центральної Ради подання про прийом нових членів;
* розгляд та затвердження регіональних програм діяльності Товариства;
* затвердження заяв і звернень від імені регіональної організації.

12.4. У разі відсутності Голови регіональної організації, Голови місцевої організації або неможливості виконувати ним свої обов’язки його функції виконує заступник.

ХІІ. Місцеві організації (місцеві осередки)

13.1. Місцеві організації утворюються на установчих зборах за ініціативою не менше трьох чоловік.

13.2. Вищим керівним органом місцевої організації є Збори.

13.3. Збори місцевої організації скликаються її Головою в міру необхідності але не рідше одного разу на рік.

13.4. Про час і місце проведення Зборів та порядок денний, Голова місцевої організації повинен повідомити членів організації не пізніше ніж за 3 дні до проведення Зборів.

13.5. Збори місцевої організації:

* обирають Голову організації та його заступника терміном на 5 роки;
* обирають делегатів на регіональні конференції організації;
* затверджують звіт голови місцевої організації.

13. 6. Голова місцевої організації:

* здійснює загальне керівництво діяльністю місцевої організації;
* організовує виконання рішень центральних та регіональних керівних органів Товариства;
* забезпечує реалізацію основних завдань Товариства на відповідній території;
* вносить Голові регіональної організації подання про прийом нових членів Товариства;
* підписує фінансово-господарські документи організації.

13.7. У разі відсутності голови місцевої організації, або неможливості виконувати ним свої обов’язки його функції виконує заступник.

XІV. Майно та кошти Товариства

14.1.Матеріально-фінансова база Товариства формується за рахунок коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності Товариства, дотацій, субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, грантів.

14.2. Кошти та майно, створені за рахунок діяльності Товариства, є його власністю. Товариство використовує майно та кошти для здійснення статутної діяльності та на утримання штатного апарату.

XV. Облік і звітність

15.1. Товариство веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

XVІ. Господарська діяльність

16.1. З метою виконання статутних завдань Товариство може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законом.

XVІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

17.1. Зміни та доповнення до статуту Товариства приймаються З’їздом кваліфікованою більшістю голосів (2/3) від загальної кількості членів Товариства.

17.2. З’їзд має повноваження приймати зміни та доповнення до статуту, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів Товариства.

17.3.Зміни прийняті до статуту Товариства підлягають обов’язковій державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

XVІІІ. Припинення діяльності Товариства

18.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

18.2.Реорганізація або ліквідація Товариства здійснюється на підставі рішення З’їзду. Рішення З’їзду щодо ліквідації або реорганізації Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості членів Товариства.

18.3. У випадку реорганізації Товариства вся сукупність майнових та немайнових прав і обов’язків Товариства переходять до правонаступника (-ів).

18.4. У разі ліквідації Товариства його активи переходять іншій неприбутковій організації, або зараховуються до державного бюджету України.

Ви тут: УЮТПро насСтатут