Нова книга для юристів

.

Мистецтво промови в судіПройшло вже більше 100 років з того часу, як вийшла друком книга «Мистецтво промови в суді» відомо­го російського юриста Петра Сергійовича Пороховщикова (П. Сергеїча). У цьому році вона вперше виходить в перекладі українською мовою, що дасть можливість україномовним юрис­там значно розширити свій світогляд і підняти рівень професій­ної майстерності.

«У чому полягає найбільша безпосередня мета будь-якої судової промови?» — запитує П. С. Пороховщиков. І відра­зу дає відповідь: «У тому, щоб її зрозуміли ті, до кого вона звернена».Автор велику увагу приділяє застосуванню теоретичних знань для вирішення практичних питань юриспруденції. Він чіт­ко формулює правила й принципи, якими має користуватися юрист під час досудового слідства і розгляду справи в суді.

Автор дає цілий ряд корисних порад юристові, який готуєть­ся виступати в суді. Він дає рекомендації, як правильно форму­лювати й лаконічно висловлювати думки, зробити мову юриста простою і зрозумілою.

П. С. Пороховщиков наводить безліч прикладів з художньої літератури та судової практики й пояснює, якими прийомами ри­торики має володіти оратор і яку лексику він повинен використо­вувати для того, щоб слухач зрозумів його слова саме так, як того хоче той, хто виголошує промову.

Безперечно, що для юриста мистецтво усного й письмового мовлення має винятково важливе значення. Без нього він не може ефективно виконувати свої обов'язки.

Слово — основна зброя юриста, і лише той, хто вміє чітко й аргументовано відстоювати свою позицію, може розраховувати на успіх під час розгляду справи в суді. Це однаковою мірою стосуєть­ся як прокурора, так і адвоката.

Великий практичний досвід Пороховщикова-юриста в поєд­нанні з енциклопедичними знаннями в галузі права, мови й літе­ратури, історії й філософії, дають йому можливість сформулювати цілий ряд корисних порад практикуючим юристам.

Він стверджує, що юрист, який хоче, щоб його правильно зро­зуміли, має бути точним у висловлюваннях. Для цього він має до­бре володіти лексикою та знати граматику мови, якою збирається виголошувати промову.

Робота П. С. Пороховщикова «Мистецтво промови в суді» була написана, коли в Російській імперії діяв суд присяжних. Саме тому він звертає увагу того, хто готується виголошувати промову в суді, на те, що переважна більшість присяжних — це рядові грома­дяни, які не володіють юридичною термінологією та іноземними мовами, і тому промова оратора, який зловживає спеціальними термінами та запозиченнями з іноземних мов, може бути незро­зумілою для слухачів, що може звести нанівець усі зусилля про­мовця, спрямовані на досягнення бажаного для нього результату.

Для розширення словникового запасу П. С. Пороховщиков радить юристам більше читати художню літературу й частіше спілкуватися з народом. Це дасть їм можливість висловлювати думки «живою» мовою та використовувати лексику, яка є загаль­новживаною на момент виголошення промови. Пороховщиков також рекомендує не вживати зайвих слів і висловів, що дасть можливість не відволікати увагу слухача від основної думки, яку хоче донести оратор до своєї аудиторії.

Автор звертає увагу також на етичну сторону виступу юрис­та. Дотримання етичних норм буде підвищувати його авторитет в очах громадськості та дасть можливість уникнути підозр у заанга­жованості промовця. Основна ідея П. С. Пороховщикова полягає в тому, що промова юриста має бути простою й зрозумілою для абсолютної більшості тих, на кого вона спрямована.

Варто зазначити, що правильно формулювати і висловлювати свої думки повинні вміти не лише юристи. Рекомендації та поради Пороховщикова можуть бути корисними також представникам інших професій, для яких високий рівень володіння ораторським мистецтвом є однією з основних ознак професійної майстерності. У зв'язку з цим книгу П. С. Пороховщикова «Мистецтво промови в суді» можна рекомендувати журналістам, державним службов­цям, політикам і всім тим, хто хоче навчитися чітко й зрозуміло висловлюватися та аргументовано й переконливо відстоювати свою позицію.

Олег Березюк,
адвокат, голова Українського юридичного товариства

Ключові слова:

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити