Національне багатство і конкурентоздатність

.

Національне багатство і конкурентоздатністьНаціональне багатство країни НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ її територією і її урядом! 

Національне багатство НЕ ВИНИКАЄ САМО СОБОЮ із природних ресурсів країни, робочої сили, наявності підприємств, процентних ставок чи курсів валют!

Національне процвітання НЕ МОЖНА УСПАДКУВАТИ – воно повинне створюватись щодня!

ЄДИНЕ ДЖЕРЕЛО БЛАГОПОЛУЧЧЯ КРАЇНИ І НАКОПИЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА – це національні (державні та приватні) корпорації, підприємства та підприємці, які здатні ефективно конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках. Лише конкурентоздатні національні підприємства, корпорації та підприємці здатні створювати все більше і більше робочих місць.

Шлях до накопичення національного багатства пролягає через успішний бізнес, знання кожним особливостей свого діла і наполегливу щоденну працю.

Зв'язок національного багатства та конкурентоздатності

Шлях до національного багатства пролягає через створення і функціонування в кожному секторі економіки України конкурентоздатних національних підприємств та організацій, які виготовляють конкурентоздатну продукцію та надають конкурентоздатні послуги.

Від конкурентоздатності національних підприємств, корпорацій та підприємців напряму залежить формування національного багатства країни і конкурентоздатність країни. У той же час, конкурентоздатність національних підприємств і корпорацій напряму залежить від їх здатності забезпечувати постійний інноваційний розвиток, модернізацію свого виробництва, що неможливе без наявності у них на внутрішньому ринку сильних супротивників. Лише будучи під постійним тиском конкурентів і випробувань, національні корпорації будуть змушені постійно забезпечувати свій інноваційний розвиток і лише завдяки цьому вони зможуть зайняти лідируючі позиції. Таким чином, наявність конкуренції (прозорої та чесної) створює стимули для появи конкурентоздатних національних корпорацій.

Лише забезпечення усіх вищенаведених умов може гарантувати, що додаткові доходи будуть з’являлися внаслідок підвищення продуктивності праці, а не цінового диктату та тіньової діяльності. У той же час, ігнорування цих умов призводить до скорочення інноваційної активності та спрямування потенціалу середнього та малого бізнесу на торговельне посередництво.

Національне багатство та інтелектуальний потенціал нації

Накопичення національного багатства залежить не стільки від спроможності країни створювати нові інноваційні технології, скільки від вміння швидко та масово впроваджувати технологічні інновації які як створені у країні, так і залучені в результаті міжнародної співпраці.

Максимально можлива віддача від нових інноваційних технологій може бути отримана лише в результаті їхнього широкого комерційного впровадження. Це, у свою чергу, вимагає від влади сформувати дієві, в тому числі і податкові, стимули до інноваційного переозброєння української промисловості, створити та постійно поповнювати державну базу даних апробованих інноваційних технологій до якої повинні мати доступ усі національні підприємства, а також створити зрозумілу систему трансферу технологій.

Інтелектуальний потенціал української нації замінити на рівноцінний іноземний неможливо. Тому українська влада повинна зробити ставку на вітчизняних винахідників, розробників та раціоналізаторів, на створення відповідних умов для їхньої творчої роботи, на практичну апробацію та технологічне впровадження їхніх розробок, на їхнє заохочення і матеріальне стимулювання, а також захист їхніх прав.

Роль уряду

Роль уряду полягає у створенні (шляхом здійснення відповідного нормативного регулювання) комплексного механізму примусу, стимулів і направлення національного бізнесу до досягнення високих рівнів конкуренції і забезпечення постійного інноваційного розвитку.

ЧИНОВНИКИ САМОСТІЙНО НЕ МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИ КОНКУРЕНТОЗДАТНІ ГАЛУЗІ, зробити це можуть лише самі компанії.

ЗАВДАННЯ УРЯДУ – створення стимулів для розвитку національного бізнесу та впровадження інновацій, а також створення конкурентного середовища.

Яскравим і найбільш зрозумілим для нас прикладом швидкого накопичення національного багатства і забезпечення світової поваги до себе є наші торговельні партнери – Росія, Китай та Індія, які в максимально короткі строки сформували потужні державні та приватні конкурентоспроможні корпорації з усіх стратегічних пріоритетних напрямів свого розвитку (у яких вони найбільш сильні, порівняно із іншими країнами світу) і, таким чином, сьогодні можуть реально впливати на світову економіку і змушують інші держави рахуватися зі своєю позицією. Чи сталося це випадково? Ні, це цілеспрямована державна політика!

Зв'язок національного багатства та зовнішньоекономічного торговельного балансу

Національне багатство країни і зовнішньоекономічний торговельний баланс України взаємозв’язані одне з одним. Цей взаємозв’язок формується грошовим потоком, який створюється економікою нашої держави в результаті виробництва товарів, надання послуг і їх споживання. Образно говорячи, створений економікою нашої держави грошовий потік є «кров’ю економіки» України. Якщо ж цю «кров» постійно виводити з національної економіки, економіка слабшає, відбуваються кризи, скорочуються робочі місця та ін. Якщо ж збільшувати об’єми грошових потоків, які залишаються функціонувати в економіці держави, економіка зміцнюється і розвивається. Завдання таких регуляторів ринку, як уряд і Національний банк повинні полягати саме в тому, щоб постійно збільшувався об’єм грошового потоку, який функціонує в економіці України, щоб залучені грошові кошти працювали на довгостроковій основі, а також щоб створюваний грошовий потік не вимивався з нашої економіки.

Саме тому нарощення національними підприємствами і корпораціями випуску конкурентоздатної імпортозамінної продукції, забезпечення позитивного зовнішньоторговельного балансу України, поетапна відмова від імпорту сировини, матеріалів та продукції з одночасним нарощенням їх національного виробництва, стимулювання національного споживання в об’ємах пропорційних національному виробництву і є тими шляхами, які забезпечать вихід з кризи і накопичення національного багатства.

Важливим є те, щоб економіка країни виробляла усі види товарів які споживаються всередині країни. Якщо вітчизняні товаровиробники не здатні виробляти певні види необхідної продукції, Уряд повинен створювати для іноземних підприємств умови для розміщення їхнього виробництва на території України із застосуванням вимоги щодо обов’язкової виробничої кооперації з українськими товаровиробниками. Такі вимоги є важливими з огляду на те, що, де-факто, податки платять не люди і компанії, а вироблені ними на території країни товари чи надані послуги. Байдуже ставлення зі сторони влади до знищення вітчизняних підприємств та вітчизняного підприємництва є прямою причиною бідності кожного українця, адже в цьому випадку не лише припиняють діяльність окремі підприємства та їхні працівники втрачають роботу, але й на державу лягає додатковий тягар по наданню допомоги людям які втратили роботу, наданню допомоги усім тим, хто знаходився у прямому чи опосередкованому виробничому ланцюгу із знищеним підприємством. Взяти ж кошти на допомогу держава може лише у тих, хто ще працює. Крім того, державі ще й необхідно компенсувати ту частину надходжень до бюджету, яку вносили працюючі підприємства, утримувати державний апарат, армію, міліцію, вчителів, лікарів, пенсіонерів та ін. Таким чином, податки на працюючих зростають і, чим менше працюючих, тим більший податковий тиск на кожне працююче підприємство і на кожного українця.

Саме тому влада повинна дбати про збереження кожного вітчизняного підприємства, поступове збільшення кількості підприємств, нарощення випуску національними підприємствами і корпораціями конкурентоздатної імпортозамінної продукції, створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні і покращення конкурентоздатності країни. Лише за таких умов стає можливим залучення в економіку України на довгострокову перспективу значних внутрішніх та зовнішніх інвестицій (фінансових і технологічних).

Для забезпечення стрімкої динаміки накопичення національного багатства, перш за все, необхідно задати дуже високий темп управлінського, технічного та технологічного оновлення визначених стратегічних (проривних) галузей економіки України, що позволить вітчизняним підприємствам у міжнародному масштабі забезпечити свою спеціалізацію на продуктах з високою ємкістю доданої вартості. При обмеженості достатньої кількості вільних коштів, державна влада повинна концентрувати наявний обмежений капітал на виробництві тих товарів і розвитку тих галузей, де ми уже сьогодні маємо порівняльну перевагу на міжнародному ринку.

Що потрібно врахувати для стабільного національного процвітання

Конкурентоздатність і благополуччя України залежить від трьох груп факторів:

1) кількості та якості інфраструктурних ресурсів (людських, природних, інформаційних, енергетичних, земельних, технологічних, інженерно-транспортних, виробничих, організаційних, продовольчих, водних, культурних, транзитних, туристичних та ін.);

2) здатності влади (центральної і місцевої) та бізнесу ефективно розпорядитися наявними інфраструктурними ресурсами, покращити і примножити їх;

3) довіри бізнесу до дій влади.

При відсутності в країні певних інфраструктурних ресурсів, їх необхідної кількості чи належної якості, на перше по значимості місце виходить професійна, ефективно діюча, відповідальна та підконтрольна влада (центральна та місцева), яка має забезпечити створення цих ресурсів. Лише професійна, ефективно діюча, відповідальна та підконтрольна влада здатна працювати в інтересах всього українського народу і забезпечити умови для стабільного національного процвітання.

У той же час, держава Україна, українська влада (центральна та місцева), національні корпорації, підприємства та підприємці здатні змінити існуючу критичну ситуацію лише за наявності відповідальних, добре навчених, ефективних службовців/працівників, які здатні якісно виконувати свої функціональні обов’язки. Такі службовці/працівники можуть з’явитися лише за умови їх особистої мотивації на досягнення поставлених мети та цілей і мотивації до постійного підвищення своєї кваліфікації.

На даний момент лише кардинальна зміна політики влади, лише сформована довіра бізнесу та населення України до дій влади можуть створити основу для забезпечення стабільного національного процвітання. Лише таким чином в Україні може бути закладена основа для побудови справедливого суспільства, відповідального за наше майбутнє і за кожного з нас.

Юрій Тарас

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити