Дев'яностi повертаються: У країнi вiдбувається драматичне зростання злочинностi

.

Дев'яностi повертаються

В Українi кiлькiсть злочинiв за вiсiм мiсяцiв поточного року збiльшилася на 26,9% у порiвняннi з таким же перiодом минулого року. А якщо порiвнювати iз 2014 роком, то зростання вiдбулося на 35,5%. Для порiвняння: у 2014 роцi загалом було зареєстровано 529 139 кримiнальних правопорушень, у 2015 – 565 182.

У полiцiї зростання злочинностi пов'язують iз збiднiнням населення. Також правоохоронцi зазначають, що кожен десятий злочин скоєний особами, якi звiльнилися з мiсць позбавлення волi. 60% злочинiв – майновi, пише газета Експрес.

Тож на цьому тлi мiнiстр МВС Арсен Аваков запропонував на законодавчому рiвнi затвердити презумпцiю правоти полiцейського. Тобто принцип "спершу пiдкоряйся вимогам полiцейського, а потiм можеш їх оскаржувати".

Чому ж зростає злочиннiсть в Українi i чи допоможе її подолати "закручування гайок"?

Про це в розмовi з Володимиром Лiпканом, доктором юридичних наук,  академiком Академiї наук вищої освiти України, експертом з безпекової полiтики, Миколою Хавронюком, директором з наукового розвитку Центру полiтико-правових реформ, доктором юридичних наук, професором, Сергiєм Стареньким, колишнiм головою Державної пенiтенцiарної служби України, та Олегом Березюком, головою Українського юридичного товариства.

– Тож якi, на вашу думку, реальнi причини рiзкого зростання рiвня злочинностi?

В. Лiпкан: – У нас реформували не всю нацiональну полiцiю, а лишень одну її частину – патрульну полiцiю. Якщо вдатися до старої мiлiцейської термiнологiї, реформi пiддали тiльки патрульно-постову службу. Решту ж просто розвалили, не створивши взамiн нiчого нового. А кримiналiтет дуже чiтко реагує на такий вакуум.

М. Хавронюк: – Найперше я б хотiв зазначити, що в Українi немає нормальної статистики кiлькостi скоєних злочинiв. Законодавчо не врегульований збiр кримiнальної статистики. Її ведуть i полiцiя, i прокуратура, i iншi вiдомства. Може бути так, що сказали: "У нас зростання злочинностi. Треба боротися". Через рiк прозвiтували про спад i заявили: "Дивiться, якi ми молодцi". Але, якщо справдi кiлькiсть злочинiв збiльшилася, то треба розiбратися, якi саме це злочини. Зазвичай пiд зростанням злочинностi мають на увазi збiльшення кiлькостi так званих вуличних злочинiв – розбiйних нападiв, пограбувань, хулiганств. Я бачу декiлька причин цього.

Перша – вiйна на сходi країни. Через це країна наповнилися великою кiлькiстю зброї, що потрапила в тому числi й до маргiнальних елементiв, якi використовують її в злочинних цiлях. Друга – безробiття й низький рiвень доходiв населення. Саме це штовхає багатьох на скоєння майнових злочинiв.

С. Старенький: – Я вбачаю двi складовi зростання злочинностi. Перша – на волю вийшла велика кiлькiсть осiб, якi вже ранiше були засудженi за скоєння злочину i знову стали на злочинний шлях. I це не стосується лишень "закону Савченко". За ним вийшло сiм тисяч, а от за амнiстiєю 2014 року – бiльш як двадцять. Друга – вiдсутнiсть нинi в Українi дiєвої правоохоронної системи. Стару зруйнували, нову ще не збудували.

О. Березюк: – Дiйсно, таке зростання злочинностi – невиправдано високе навiть для воюючої країни.

– Чи є нинi кому боротися iз цiєю злочиннiстю? Скiльки в полiцiї, наприклад, слiдчих, – керiвництво каже, що їх налiчується 10 тисяч, – якi в них зарплати, яке навантаження?

В. Лiпкан: – Робота слiдства – складна проблема. Уявiть, приходить у райвiддiл патрульний нової патрульної полiцiї, в якого 10 тисяч гривень зарплата, а там сидить слiдчий, у якого зарплата – три тисячi гривень. Як ви думаєте – буде цей слiдчий ефективно виконувати свою роботу? Якщо ранiше навантаження на слiдчого було 30 справ, то тепер стало в десять разiв бiльше.

А справжню статистику щодо кiлькостi слiдчих вам не нададуть, бо тодi можна буде жахнутися вiд того, що нема кому працювати. Також знаю, що некомплект оперативникiв карного розшуку нинi становить 30 – 40 вiдсоткiв.

О. Березюк: – Зарплата українського слiдчого в полiцiї еквiвалентна приблизно 100 доларам. А, наприклад, найменша зарплата в грузинськiй полiцiї – 520 доларiв. Стiльки отримує звичайний оперативник. А у слiдчого зарплата стартує з 750 доларiв.

Залежно вiд вiддiлку навантаження на одного слiдчого коливається вiд 80 до 450 справ. Тож у середньому це 400 справ на одного. Та 10 справ – це вже важко! А як вiн має розслiдувати 400?

Щоби одержати фахового слiдчого, потрiбно роки навчання у вишi та ще не менш як п'ять рокiв практичної роботи. Тож маємо пiдсумок – 10 рокiв. На пiдготовку фахового оперативника необхiдно не менш як 8 рокiв. Цi термiни були ще розрахованi й науково обгрунтвоанi в радянськi часи. За три мiсяцi хорошого спiвробiтника нiяк не пiдготуєш.

М. Хавронюк: – Потрiбна розбудова правоохоронної системи. Адже, наприклад, Державне бюро розслiдувань iснує лишень на паперi.

– Мiнiстр МВС уже заявив, що лобiюватиме законодавче закрiплення так званої презумпцiї правоти полiцейського. Як вона допоможе в боротьбi зi злочиннiстю i чи не призведе це до сваволi полiцiї?

М. Хавронюк: – Мiнiстр сказав красиве словосполучення, але чи розумiє вiн сам значення цих слiв? Наприклад, якщо полiцейський каже менi вийти з автомобiля i покласти руки на капот, доки вiн перевiрить базу даних, то так. Я розумiю, що робить вiн це задля власної безпеки, i тут не йдеться про якесь iстотне обмеження моїх прав. Але коли менi наказують вийти з машини, а потiм кладуть на брудний асфальт? То я проти такого обмеження моїх прав. Гадаю, що в мiнiстерствi повиннi самi спершу розiбратися в тому, що вони мають на увазi пiд цiєю презумпцiєю.

С. Старенький: – Я проти застосування цього принципу в нас, хоча це нормальна європейська практика. Але в Європi, разом iз презумпцiєю правоти полiцейського, ефективно дiють i механiзми захисту вiд сваволi полiцiї. У нас же такi механiзми не працюють, i захистити себе громадянин вiд сваволi правоохоронцiв не зможе.

О. Березюк: – Та ця презумпцiя просто в нас не буде працювати. Люди, якi не мають досвiду, будуть дiяти так, як вмiють, хоч би яких законiв їм понаприймали. Вони робитимуть так, як вмiють, а не як треба.

Вiктор ДУДАР

«Експрес»

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити